Χρήσιμες εντολές MySQL για WordPress

Χρήσιμες εντολές MySQL για WordPress

Παρακάτω παραπείθονται μερικές πολύ χρήσιμες εντολές γραμμένες σε MySQL που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε διαχειριστής WordPress. Έχοντας πρόσβαση στην βάση δεδομένων μας είτε μέσω Command Line, είτε μέσω phpMyAdmin μπορούμε να τρέξουμε τα παρακάτω αποσπάσματα:

# Change Siteurl & Homeurl
UPDATE wp_options 
SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldsiteurl.com', 'http://www.newsiteurl.com') 
WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

# Change GUID
UPDATE wp_posts 
SET guid = REPLACE (guid, 'http://www.oldsiteurl.com', 'http://www.newsiteurl.com');

# Change URL in Content
UPDATE wp_posts 
SET post_content = REPLACE (post_content, 'http://www.oldsiteurl.com', 'http://www.newsiteurl.com');

# Change Image Path Only
UPDATE wp_posts 
SET post_content = REPLACE (post_content, 'src="http://www.oldsiteurl.com', 'src="http://yourcdn.newsiteurl.com');

UPDATE wp_posts 
SET  guid = REPLACE (guid, 'http://www.oldsiteurl.com', 'http://yourcdn.newsiteurl.com') WHERE post_type = 'attachment';

# Update Post Meta
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = REPLACE (meta_value, 'http://www.oldsiteurl.com','http://www.newsiteurl.com');

# Change Default "Admin" Username
UPDATE wp_users 
SET user_login = 'Your New Username' WHERE user_login = 'Admin';

# Reset Password
UPDATE wp_users 
SET user_pass = MD5( 'new_password' ) WHERE user_login = 'your-username';

# Assign all articles by Author B to Author A
UPDATE wp_posts 
SET post_author = 'new-author-id' WHERE post_author = 'old-author-id';

# Delete Revision
DELETE a,b,c 
FROM wp_posts a LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id) LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id) 
WHERE a.post_type = 'revision'

# Delete Post Meta
DELETE FROM wp_postmeta 
WHERE meta_key = 'your-meta-key';

# Export all Comment Emails with no Duplicate
SELECT DISTINCT comment_author_email 
FROM wp_comments;

# Delete all Pingbacks
DELETE FROM wp_comments 
WHERE comment_type = 'pingback';

# Delete all Spam Comments
DELETE FROM wp_comments 
WHERE comment_approved = 'spam';

#     * 0 = Comment Awaiting Moderation
#     * 1 = Approved Comment
#     * spam = Comment marked as Spam

# Identify Unused Tags
SELECT * 
FROM wp_terms wt INNER JOIN wp_term_taxonomy wtt ON wt.term_id=wtt.term_id 
WHERE wtt.taxonomy='post_tag' AND wtt.count=0;

Πηγή: WP Snippets

Προσθήκη σχολίου