Βρείτε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος μιας διεύθυνσης

Βρείτε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος μιας διεύθυνσης

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να βρούμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός σημείου, για παράδειγμα κατά την κατασκευή ενός συστήματος όπου ο χρήστης πληκτρολογεί την διεύθυνση του κατά την εγγραφή του στο σύστημα και εμείς θέλουμε να απεικονίσουμε τους χρήστες μας πάνω σε έναν χάρτη.

Για να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο θα κάνουμε χρήση του Google Maps API που μας παρέχει η Google:

function getLatLong($address){
	if (!is_string($address))die("All Addresses must be passed as a string");
	$_url = sprintf('http://maps.google.com/maps?output=js&q=%s',rawurlencode($address));
	$_result = false;
	if($_result = file_get_contents($_url)) {
		if(strpos($_result,'errortips') > 1 || strpos($_result,'Did you mean:') !== false) return false;
		preg_match('!center:\s*{lat:\s*(-?\d+\.\d+),lng:\s*(-?\d+\.\d+)}!U', $_result, $_match);
		$_coords['lat'] = $_match[1];
		$_coords['long'] = $_match[2];
	}
	return $_coords;
}

Η παραπάνω συνάρτηση δέχεται ως όρισμα την διεύθυνση και μας επιστρέφει έναν πίνακα με το γεωγραφικό μήκος (latitude) και το γεωγραφικό πλάτος (longitude).

Προσθήκη σχολίου